ویدیئوهای Petzl
 

فیلم هارنس AVAO

 


فیلم ابزار متوقف کننده سقوط ASAP

 


فیلم ابزار فرود ID

 


فیلم معرفی شرکت پتزل


فیلم ابزار دوشاخه متوقف کننده سقوط

 


فیلم هارنس متوقف کننده سقوط  VOLT و  استقرار حین کار

 


فیلم جدید پتزل با شعار دست یافتن به دست نیافتنی ها