ثبت نام شما با موفقیت انجام شد


 از طریق گروه تلگرامی، ٢ هفته پیش از دوره آموزشی اطلاعات و اقدامات بعدی به حضورتان اعلام می گردد.