تقویم آموزشی
 
هر 5 روز که با دایره های رنگی نشان داده شده اند ، یک دوره آموزشی می باشد .
تابستان
تیر
مرداد
مرداد
تیر
تیر
آبان
آذر