تقویم آموزشی
 

هر ۵ روز که با دایره های رنگی نشان داده شده اند ، یک دوره آموزشی می باشد . ث 
* تغییر تاریخ دوره 10 تیر : تاریخ شروع دوره آموزشی به 8 تیر تغییر یافت .