دوره های آموزشی

اتحادیه بین المللی ایراتا از یک طرح رسمی آموزش و صدور گواهی و نظام درجه بندی برخوردار است و تمامی اعضای این اتحادیه در سرتاسر دنیا ملزم به اجرای آن می باشند.
تکنیسین های دسترسی با طناب بسته به تجربه و سطح آزمون مندرج در دستورالعمل منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی ایراتا که "شرایط عمومی آموزش ، آزمون و صدور گواهی نامه (TACS)" نام دارد به سه درجه فنی طبقه بندی می شوند.
این سه دسته به شرح ذیل می باشد:

سطح 1
تکنسین سطح ۱ قادر به انجام محدوده مشخصی از کارهای دسترسی با طناب تحت نظارت سرپرست سطح ۳ ایراتا
می باشد.
سطح 2
تکنسین دسترسی با طناب با تجربه که علاوه بر اینکه دارای مهارت های سطح 1 می باشد، قابلیت های بیشتری از قبیل ایجاد کارگاه های پیچیده و نجات را تحت نظارت سرپرست سطح 3 دارا می باشد.
سطح 3
تکنسین سطح ۳ به یک تکنیسین دسترسی با طناب گفته می شود که قادر می باشد تا مسئولیت کامل ایمنی در کارهای دسترسی با طناب را در پروژه ها به عهده گیرد، می تواند مهارت ها و دانش مورد نیاز سطح ۱ و ۲ را نشان دهد ، بر تکنیک ها و قوانین کاری تسلط دارد، از مهارت کافی در زمینه فنون پیشرفته ایجاد تکیه گاه و نجات و بالاکشی برخوردار است. دارای گواهی معتبر کمک های اولیه است. اطلاعات لازم در مورد رویه صدور گواهی ایراتا بین المللی را دارد و می تواند به عنوان ناظر ایمنی و سرپرست انجام وظیفه نماید.

آزمون سطح اول

 


آزمون سطح دوم

 


آزمون سطح سوم

 


آزمون بین المللی