فیلم های Beal
 

مقاومت حرارتی طناب ها

 


مقایسه مقاومت طناب ها در مقابل مذاب جوشکاری

 


تکنولوژی UNICORE

 


فیلم معرفی شرکت BEAL