Industrial rope access trade union "IRATA"

خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت خلاصه مطلبی در مورد شرکت ....
 

آزمون بین المللی

تاریخ آزمون بین المللی 26 لغایت 28 مهر ماه 96


ثبت نام

قوانین ایراتا

هر هفته یک قانون از قوانین ایراتا 
در این بخش منتشر می گردد

مشاهده


 

طرح آموزش، ارزشیابی و صدور گواهی نامه ایراتا

نمودار روند دريافت گواهي نامه ايراتا
مشاهده نمودار


 

 


Course Calendar

در این بخش می توانید از تاریخ برگزاری دوره های آموزشی اطلاع پیدا کنید


Online Registration

 You Can OnlineIn Training Courses and the Irata International Assessment


Technician Search 

در این بخش از اعتبار گواهی نامه بین المللی تکنسین های ایراتا اطمینان حاصل نمایید


Gallery

در این بخش عکس ها و ویديو های ما را مشاهده نمایید


پراکندگی اعضای اتحادیه ایراتا
بر روی نقشه

 


اتحادیه بین المللی ایراتا