اتحادیه بین المللی ایراتا از یک طرح رسمی آموزش و صدور گواهی و نظام درجه بندی برخوردار است و تمامی اعضای این اتحادیه در سرتاسر دنیا ملزم به اجرای آن می باشند.

 

تکنیسین های دسترسی با طناب بسته به تجربه و سطح آزمون مندرج در دستورالعمل منتشر شده توسط اتحادیه بین المللی ایراتا که "شرایط عمومی آموزش، آزمون و صدور گواهی نامه  (TACS)" نام دارد به سه درجه فنی طبقه بندی می شوند.

 

 

این سه دسته به شرح ذیل می باشد:

سطح 1

تکنسین سطح ۱ قادر به انجام محدوده مشخصی از کارهای دسترسی با طناب تحت نظارت سرپرست سطح ۳ ایراتا می باشد.

 

سطح 2

تکنسین دسترسی با طناب با تجربه که علاوه بر اینکه دارای مهارت های سطح 1 می باشد، قابلیت های بیشتری از قبیل ایجاد کارگاه های پیچیده و نجات را تحت نظارت سرپرست سطح 3 دارا می باشد. 

   

سطح 3

تکنسین سطح ۳ به یک تکنیسین دسترسی با طناب گفته می شود که قادر می باشد تا مسئولیت کامل ایمنی در کارهای دسترسی با طناب را در پروژه ها بعهده گیرد، می تواند مهارتها و دانش مورد نیاز سطح ۱ و ۲ را نشان دهد ، بر تکنیک ها و قوانین کاری تسلط دارد، از مهارت کافی در زمینه فنون پیشرفته ایجاد تکیه گاه و نجات و بالاکشی برخوردار است. دارای گواهی معتبر کمک های اولیه است. اطلاعات لازم در مورد رویه صدور گواهی ایراتا بین المللی را دارد و می تواند به عنوان ناظر ایمنی و سرپرست انجام وظیفه نماید.

    
);