اتحادیه تجاری دسترسی با طناب صنعتی ایراتا "irata" به عنوان مرجع اصلی جهانی دسترسی صنعتی با طناب تاسیس شده است. هدف این اتحادیه، ارتقاء و توسعه نظام ایمنی خود در سطح ملی و بین المللی می باشد. ایراتا حمایت و پشتیبانی از شرکتهای عضو و تکنیسین های آموزش دیده و فراهم آوردن امکان کار و فعالیت موثر آنها در شرایط ایمن را به عنوان یک هدف دنبال می نماید.

 

شرکتهای عضو ایراتا در بدو امر تحت بازرسی ها و ارزیابی های دقیق و اکیدی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که از نظر تضمین کیفیت، ایمنی، آموزش و روش های کار با شرایط و الزامات ایراتا منطبق می باشند. مزایای این روشها و الزامات کاهش میزان حوادث و وقایع بین اعضای ایراتا می باشد. ایراتا نخستین شرایط کلی صدور گواهینامه برای پرسنل استفاده کننده از روش های دسترسی با طناب را در سال 1992 به عنوان یک طرح آموزش و ارزیابی صلاحیت با تاکید بر ایمنی منتشر کرد. از آن زمان  تا کنون، شرایط و مقتضیاتی که توسط ایراتا تعیین شده است، برای پرسنلی که از روش های دسترسی با طناب استفاده می کنند، بصورت شرایط استاندارد بین المللی این صنعت درآمده است. این نسخه نتیجه تجربه حاصله در استفاده از این طرح در طی سالیان متمادی می باشد و تعهد ایراتا برای بهینه سازی مستمر را منعکس می سازد.

 

اثر دیگری که تحت عنوان "دستورالعمل استفاده از روش های دسترسی با طناب جهت امور صنعتی" توسط ایراتا انتشار یافته است، در تدوین استانداردهای ملی دسترسی با طناب مورد استفاده قرار گرفته و سازمانهای بانفوذ و معتبری نظیر سازمان مجری بهداشت و ایمنی بریتانیا hse توصیه شده است. ایراتا معتقد است که مواد، الزامات و توصیه های مندرج در دستورالعمل ایراتا استاندارد دسترسی با طناب صنعتی را در سطح جهان تشکیل می دهند. اگر چه طبق آخرین اطلاعات ایراتا سعی شده است تا مضمون و محتوای این سند در زمان انتشار تا جائی که مربوط به روش های پذیرفته شده اجرائی یا نظریات می باشد، کاملاً دقیق باشند. و ایراتا در ارتباط با اشتباهات یا سوء تفسیر ها مضمون محتوای سند یا خسارت ناشی از استفاده از آن مسئولیتی بر عهده ندارد.

 

سیستم دسترسی با طناب  "ایراتا بین المللی" ، روشی ایمن برای کارکردن در ارتفاع می باشد که در آن از طناب ها و تجهیزات ذیربط برای دسترسی به نقطه اجرای کار و مراجعت از آن و همچنین استقرار در آن استفاده می شود.

 

مزیت استفاده از روش های دسترسی با طناب عمدتاً در ایمنی و سرعت دسترسی به مکان ها و نقاط دشوار یا مراجعت از آنها و در مرحله بعد امکان انجام کار با کمترین تاثیر گذاری بر روی سایر کارها و عملیات نهفته است. مزیت عمده دیگری که وجود دارد، این است که تلفیق کل نفر, ساعت و سطح و میزان خطر برای یک کار معین ( تعداد ساعات واقع شدن شخص در معرض خطر) در مقایسه با سایر روش های دسترسی و خطرها و هزینه های آنها، غالباً کمتر است.

 

در استفاده از روش های دسترسی با طناب اولین هدف برنامه ریزی و مدیریت و اجرای کار بدون وقوع حادثه یا واقعه خطرناک، یعنی تضمین  و حفظ یک سیستم ایمن و عاری از هرگونه صدمه یا خسارت مالی یا زیست محیطی می باشد. ایراتا بین المللی از یک نظام پیشرو برخوردار می باشد که در هر زمان بهتر و کامل تر شده و رعایت شرایط این نظام توسط اعضا، همواره بوسیله ایراتا بررسی و کنترل میگردد تا از ایجاد و استمرار یک سیستم ایمن اطمینان حاصل نمائیم. این نکته ای است که شرکتهای عضو ایراتا بین المللی را از سایر شرکتهای فعال در زمینه دسترسی با طناب که طرح های موکد و دقیقی ندارند، متمایز و جدا می سازد. نظیر هر روش دیگری که در زمینه کار در ارتفاع وجود دارد، بکارگیری سیستم دسترسی با طناب را باید به عنوان سیستم کاملی تلقی کرد که در آن برنامه ریزی، مدیریت، توانائی و تجهیزات مناسب باید به یک اندازه مهم تلقی شوند زیرا یکایک آنها به همدیگر وابسته بوده و در کنار یکدیگر یک نظام کاری ایمن را فراهم می سازند.

    
);