آدرس: تهران

خيابان بهار شمالي، خيابان جواد كارگر

             شماره ۸۶

  ۱۵۶۳۷۱۶۵۱۸کد پستی ا

 
شماره تماس :  ۷۷۵۳۳۱۷۳  (۲۱)  ۰۰۹۸
               ۷۷۵۳۳۲۰۰        
                                 
داخلی مستقیم آموزش :   ۳ 
پست الکترونیک آموزش: 
training@koohveisi.com
 
 
داخلی مستقیم خدمات اجرایی :   ۴
 
پست الکترونیک خدمات اجرایی: 
operation@koohveisi.com
 
 
داخلی فکس:  ۲
 
                   
 

 


 

    
 
 

    
 
ارسال

 
    
);